Zielona Europa

W trakcie konferencji przedstawione zostaną działania wspierające ochronę dziedzictwa przemysłowego w Europie, oraz ich wpływ na ochronę środowiska naturalnego. W oparciu o prowadzone badania, a także zrealizowane projekty przedyskutowane zostaną dobre praktyki adaptacji zabytków techniki do nowych funkcji prowadzące do ograniczenia śladu węglowego. Możliwości ponownego wykorzystania obiektów dziedzictwa przemysłowego zostaną omówione miedzy innymi na przykładzie prac zmierzających do zachowania obiektów Stoczni Gdańskiej.

Zmniejszenie śladu węglowego poprzez ochronę i ponowne użytkowanie historycznych obiektów przemysłowych będzie jednym z głównych tematów wymiany doświadczeń w trakcie planowanej konferencji. 

W osobnym panelu dyskusyjnym omówione zostaną doświadczenia związane z współpracą z mediami w procesie zachowania dziedzictwa przemysłowego.

Częścią konferencji będzie prezentacja  nowej organizacji mającej aktywnie wspierać ochronę i badania nad dziedzictwem przemysłowym – TICCIH Europe.

Zagadnienia do omówienia i cele konferencji

  • prezentacja wiedzy na temat współczesnych metod ochrony i wykorzystania dziedzictwa przemysłowego, w tym interpretacji dawnych technologii
  • ocena stanu badań nad wykorzystaniem dziedzictwa przemysłowego w redukcji CO2
  • międzynarodowa promocja wartości dziedzictwa przemysłowego Stoczni Gdańskiej
  • promocja powołania TICCIH Europe, organizacji wspierającej badania i ochronę dziedzictwa przemysłowego w Europie
  • wykorzystanie dziedzictwa przemysłowego w integracji społeczności lokalnych
  • wykorzystanie paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa) będących podstawą rozwoju gospodarczego na przestrzeni ostatnich stuleci, do prezentacji ruchomych zabytków techniki

Udział w konferencji jest odpłatny 250.00 zł / os.